Tính chính quy của nghiệm cho một số lớp các phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài: Hồ Ngọc Kỳ

Thời gian làm việc: 01/05/2020 - 31/07/2020

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: