Cấu trúc vành Hopf và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết đồng điều suy rộng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/07/2020 - 30/09/2020

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: