Một số vấn đề của Hệ động lực và Toán sinh thái

Chủ nhiệm đề tài: Lê Huy Tiễn

Thời gian làm việc: 01/10/2015 - 28/02/2016

Các thành viên:
  1. Nguyễn Trọng Hiếu - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
  2. Lê Huy Tiễn - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
Các Hoạt động của Nhóm: