Lý thuyết định tính Hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Thái Sơn

Thời gian làm việc: 01/09/2015 - 30/11/2015

Các thành viên:
  1. Đoàn Thái Sơn - Viện Toán học, VAST
  2. Hoàng Thế Tuấn - Viện Toán học, VAST
  3. Nguyễn Thị Thế - Đại học Vinh
  4. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Học viện Tài chính
Các Hoạt động của Nhóm:
  1. On generic properties of Lyapunov exponents of random dynamical systems Part 2