Các phương pháp xấp xỉ và định tính đối với phương trình vi phân và hệ điều khiển

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/09/2015 - 31/12/2015

Các thành viên:
  1. Đỗ Đức Thuận - Đại học Bách khoa Hà Nội
Các Hoạt động của Nhóm: