Xấp xỉ một số bài toán có số chiều hoặc kích cỡ rất lớn và mạng neuron sâu

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/07/2020 - 30/09/2020

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: