Hình học không giao hoán và Topo

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/12/2015 - 29/02/2016

Các thành viên:
  1. Alexander S.Mishchenko - Đại học Lomonosov Moscow State
Các Hoạt động của Nhóm: