Điều kiện chính quy và các định lý cực trị và xấp xỉ trong tối ưu và cân bằng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/06/2020 - 31/08/2020

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: