On spectral theory and spectral shift function for Hamiltonian with oscillating potential

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/09/2015 - 31/10/2015

Các thành viên:
  1. Mouez Dimassi - Institut de mathématiques de Bordeaux 1 (I.M.B.)
Các Hoạt động của Nhóm: