Dáng điệu tiệm cận nghiệm và tính điều khiển được đối với một số hệ vi phân trong không gian vô hạn chiều

Chủ nhiệm đề tài: Cung Thế Anh

Thời gian làm việc: 01/10/2015 - 31/12/2015

Các thành viên:
  1. Lê Văn Hiếu - Học viện Báo chí tuyên truyền
  2. Trần Đình Kế - Đại học Sư phạm Hà Nội
  3. Cung Thế Anh - Đại học Sư phạm Hà Nội
Các Hoạt động của Nhóm: