Dáng điệu tiệm cận nghiệm và tính điều khiển được đối với một số hệ vi phân trong không gian vô hạn chiều

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/10/2015 - 31/12/2015

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: