Giải tích p - adic, Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Khoái

Thời gian làm việc: 01/04/2015 - 31/07/2015

Các thành viên:
  1. Vũ Hoài An - Cao đẳng Hải Dương
  2. Alexei Pantchichkine - Université de Grenoble I, France
  3. Vladimir Berkovich - Weizmann Institute of Science, Israel
  4. Hà Huy Khoái - Đại học Thăng Long
  5. Siegfried BÖCHERER - Universität Mannheim, Germany
Các Hoạt động của Nhóm: