Giải tích p - adic, Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/04/2015 - 31/07/2015

Các thành viên:
  1. Vũ Hoài An - Cao đẳng Hải Dương
Các Hoạt động của Nhóm: