Trường chuyên biệt

Bài giảng đại chúng: “Ước lượng Ma trận Hiệp phương sai để Lựa chọn Danh mục Đầu tư: từ lý thuyết Markowitz đến Goldilocks và Sharknadoes”
Báo cáo viên: GS. Michael Wolf, University of Zurich, Switzerland Thời gian: Từ 15:00 đến 16:15 Ngày 17/06/2019 Chi tiết
Mini-course: Introduction to Percolation Theory and related Processes
Báo cáo viên: PGS. Pierre Nolin – Đại học Hong Kong Thời gian:09:30 - 11:45 Ngày 02/05/2019 - 03/05/2019 Chi tiết
Bài giảng đại chúng "How Artificial Intelligence and Deep Learning is Changing Medicine?"
Báo cáo viên: Prof. Jean-Daniel Zucker Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 26/04/2019 Chi tiết
Khóa học "Giới thiệu về lý thuyết mã hóa và ứng dụng"
Thời gian:08:30 - 12:30 Ngày 18/04/2019 - 19/04/2019 Chi tiết
Statistical learning : bagging, boosting, SVM, introduction to neural networks
Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE, France. Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 01/04/2019 - 02/04/2019 Chi tiết
Mini-course “Topics in Lattice-Based Cryptography”
Thời gian:09:00 - 12:00 Ngày 11/03/2019 - 14/03/2019 Chi tiết
Khóa học “Bài toán moment, Tổng các bình phương và Tối ưu đa thức”
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 04/03/2019 - 08/03/2019 Chi tiết
Ngày hội Toán học mở (MOD) miền Trung 2019 “Toán học giải mã thế giới”
Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 02/03/2019 Chi tiết
Mini-course “On Some Selected Optimization Problems in Operations Research: Mathematical Models and Algorithms”
Thời gian:09:00 - 16:30 Ngày 26/02/2019 - 27/02/2019 Chi tiết
Mini-courses: Essential Mathematics and Computing for Data Science
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 29/12/2018 - 30/12/2018 Chi tiết