Trường chuyên biệt

VIASM school on Number Theory
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 18/06/2018 - 24/06/2018 Chi tiết
Bài giảng đại chúng: Các cách ​sắp ​xếp (packings) tốt và xấu
Báo cáo viên: GS. Thomas Hales Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 13/06/2018 Chi tiết
Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems (2nd part)
Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France. Thời gian:09:00 - 12:00 Ngày 04/06/2018 - 08/06/2018 Chi tiết
Lectures on Statistical learning
Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE, France. Thời gian:14:00 - 17:00 Ngày 04/06/2018 - 08/06/2018 Chi tiết
Lectures on Matrix computation in data science
Báo cáo viên: Prof. Vu Ha Van (Yale University), Assistant: Andrei Deaneanu Thời gian:10:00 - 12:00 Ngày 06/05/2018 - 11/05/2018 Chi tiết
Mini Workshop về Tổ hợp, Lý thuyết Đồ thị và Ứng dụng
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 11/04/2018 - 13/04/2018 Chi tiết
Special topics for classical damped wave models
Báo cáo viên: Prof. M.Reissig, Faculty of Mathematics and Computer Science Technical University Bergakademie Freiberg, Germany Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 30/11/2017 Chi tiết
Khóa học "Đường cong Đại số"
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 05/09/2017 - 16/09/2017 Chi tiết
LSAM 2017: Control of nonlinear systems
Báo cáo viên: Jean-Michel Coron (Université Pierre et Marie Curie, France). Thời gian: Từ 09:00 đến 11:15 Ngày 18/08/2017 Chi tiết
Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems
Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France. Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 28/07/2017 Chi tiết