Trường chuyên biệt

Mini-course: Homology decompositions and applications
Thời gian:14:30 - 16:30 Ngày 06/10/2015 - 26/12/2015 Chi tiết
Trường hè: Lý thuyết số từ cổ điển đến hiện đại
Thời gian:09:00 - 16:30 Ngày 07/09/2015 - 11/09/2015 Chi tiết
Summer School "Mathematical statistics tools : theory and practice"
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 20/07/2015 - 28/07/2015 Chi tiết
Mini-course on advanced tools/concrete examples for statistics
Thời gian:08:30 - 12:30 Ngày 26/05/2015 - 30/05/2015 Chi tiết
Mini-Course On Modeling Platform GAMA
Thời gian: Từ 09:00 đến 17:00 Ngày 25/05/2015 Chi tiết
Mini-course: On probabilistic tools for statistics
Thời gian:09:00 - 11:15 Ngày 18/05/2015 - 21/05/2015 Chi tiết
Mini-course: Applied Nonlinear Statistical Methods
Thời gian: Từ 09:00 đến 17:00 Ngày 14/05/2015 Chi tiết
Mini-course: Introduction to Credit Risk
Thời gian:09:00 - 11:15 Ngày 30/03/2015 - 06/04/2015 Chi tiết
Mini-course: Variational Analysis and Applications
Thời gian:09:00 - 12:00 Ngày 02/03/2015 - 10/03/2015 Chi tiết
FU-VIASM Joint Mini-course: Database Joins: Worst-Case and Beyond
Thời gian:09:00 - 11:00 Ngày 05/01/2015 - 09/01/2015 Chi tiết