Trường chuyên biệt

Mini-course on The Stable Marriage Problem
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 16/02/2016 Chi tiết
Mini-course: Deformation quantization
Thời gian:10:00 - 11:30 Ngày 11/01/2016 - 25/01/2016 Chi tiết
Mini-course: C*-Algebras and K-Theory
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 23/12/2015 Chi tiết
Mini-course: Homology decompositions and applications
Thời gian:14:30 - 16:30 Ngày 06/10/2015 - 26/12/2015 Chi tiết
Trường hè: Lý thuyết số từ cổ điển đến hiện đại
Thời gian:09:00 - 16:30 Ngày 07/09/2015 - 11/09/2015 Chi tiết
Summer School "Mathematical statistics tools : theory and practice"
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 20/07/2015 - 28/07/2015 Chi tiết
Mini-course on advanced tools/concrete examples for statistics
Thời gian:08:30 - 12:30 Ngày 26/05/2015 - 30/05/2015 Chi tiết
Mini-Course On Modeling Platform GAMA
Thời gian: Từ 09:00 đến 17:00 Ngày 25/05/2015 Chi tiết
Mini-course: On probabilistic tools for statistics
Thời gian:09:00 - 11:15 Ngày 18/05/2015 - 21/05/2015 Chi tiết
Mini-course: Applied Nonlinear Statistical Methods
Thời gian: Từ 09:00 đến 17:00 Ngày 14/05/2015 Chi tiết