Trường chuyên biệt

Statistical learning : bagging, boosting, SVM, introduction to neural networks
Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE, France. Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 01/04/2019 - 02/04/2019 Chi tiết
Mini-course “Topics in Lattice-Based Cryptography”
Thời gian:09:00 - 12:00 Ngày 11/03/2019 - 14/03/2019 Chi tiết
Khóa học “Bài toán moment, Tổng các bình phương và Tối ưu đa thức”
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 04/03/2019 - 08/03/2019 Chi tiết
Ngày hội Toán học mở (MOD) miền Trung 2019 “Toán học giải mã thế giới”
Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 02/03/2019 Chi tiết
Mini-course “On Some Selected Optimization Problems in Operations Research: Mathematical Models and Algorithms”
Thời gian:09:00 - 16:30 Ngày 26/02/2019 - 27/02/2019 Chi tiết
Mini-courses: Essential Mathematics and Computing for Data Science
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 29/12/2018 - 30/12/2018 Chi tiết
Winter School on Post-quantum Cryptography: Lattice Cryptography
Thời gian:09:00 - 12:00 Ngày 25/12/2018 - 29/12/2018 Chi tiết
Bài giảng đại chúng: Differential Geometry and its impact on Physics
Báo cáo viên: Lorenz Schwachhöfer Thời gian: Từ 15:30 đến 16:30 Ngày 24/08/2018 Chi tiết
Trường hè về Lược đồ Chữ ký dựa trên Lưới
Thời gian:14:00 - 17:00 Ngày 25/06/2018 - 29/06/2018 Chi tiết
Hội thảo định lý giới hạn địa phương cho cây Galton-Watson
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 18/06/2018 - 22/06/2018 Chi tiết