Trường chuyên biệt

MINI-CONFERENCE ON “HOMOTOPY THEORY”
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 11/12/2019 - 12/12/2019 Chi tiết
Mini-course on Controllability for Partial Differential Equations
Thời gian: Từ 08:30 đến 17:00 Ngày 05/12/2019 Chi tiết
Khoá học về Toán học trong môi trường
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 12/11/2019 - 13/11/2019 Chi tiết
Mini-course: Delay Differential Equations
Thời gian:09:00 - 16:30 Ngày 10/10/2019 - 11/10/2019 Chi tiết
Mini-course “Schubert calculus”
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 23/09/2019 - 24/09/2019 Chi tiết
Mini-workshop “PDE 2019 Analysis and Numerics”
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 03/09/2019 - 04/09/2019 Chi tiết
Summer school on Mixed Model Prediction
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 22/08/2019 - 23/08/2019 Chi tiết
VIASM Annual Lectures
Thời gian:08:30 - 11:45 Ngày 19/08/2019 - 21/08/2019 Chi tiết
MINI-WORKSHOP ON "GEOMETRIC ANALYSIS ON RIEMANNIAN MANIFOLDS"
Thời gian: Từ 08:45 đến 12:00 Ngày 31/07/2019 Chi tiết
Mini-course on Discrete Structures and Applications
Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00 Ngày 23/07/2019 Chi tiết