Canceled - Mini-course on Moments, Positive Polynomials and Applications

Thời gian: 08:30:20/04/2020 đến 17:00:22/04/2020

Địa điểm: VIASM

Ban Tổ chức: Le Minh Ha (VIASM), Pham Tien Son (Dalat University), Le Cong Trinh (Quy Nhon University)

Cơ quan đồng tổ chức và tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Báo cáo mời/Giảng viên:

- Lecturers:

Jean-Bernard Lasserre, LAAS-CNRS, France, email: lasserre@laas.fr

Pham Tien Son, Dalat University, email: sonpt@dlu.edu.vn

- Tutorials:

Le Cong Trinh, Quy Nhon University, email: lecongtrinh@qnu.edu.vn

Le Thanh Hieu, Quy Nhon University, email: lethanhhieu@qnu.edu.vn

Mục tiêu/ Nội dung: Deliver some background of moments and positive polynomials, with basic material about classical Postivstellensatz and some applications of the Moment-SOS hierarchy.

Đối tượng tham dự: Học viên cao học, nghiên cứu sinh, nghiên cứu viên trẻ trong lĩnh vực Toán học

Ngôn ngữ:

Lectures: English

Tutorials: Vietnamese

Liên hệ: Le Cong Trinh (Quy Nhon University), email: lecongtrinh@qnu.edu.vn