Bài giảng đại chúng: "Some applications of Graph Theory in Cryptography and Reliability"

Thời gian: 15:00 đến 16:00 Ngày 21/02/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Yvo G. Desmedt, Jonsson Distinguished Professor at the Univ. of Texas Dallas & Honorary Professor University College London

Chi tiết xem tại: https://viasm.edu.vn/hoat-dong-khoa-hoc/hoat-dong-trong-nam/pho-bien-kien-thuc/chi-tiet/bai-giang-dai-chung-some-applications-of-graph-theory-in-cryptography-and-reliability