Trường chuyên biệt

Summer School on Mathematical Biology 2023.
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 10/07/2023 - 14/07/2023 Chi tiết
Trường hè Toán học sinh viên 2023
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 03/07/2023 - 15/07/2023 Chi tiết
Mini-course: Giải tích lồi và Ứng dụng vào Tối ưu
Thời gian:09:30 - 16:30 Ngày 06/02/2023 - 08/02/2023 Chi tiết
Machine Learning Day - January 12, 2023
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:15 Ngày 12/01/2023 Chi tiết
KHÓA HỌC “TỐI ƯU HÓA TRONG CÔNG NGHIỆP” Dành cho sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022
Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 10/12/2022 Chi tiết
KHÓA BỒI DƯỠNG “MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN BẬC PHỔ THÔNG” Dành cho giáo viên THPT môn Toán khu vực miền Trung - Tây nguyên năm 2022
Thời gian: Từ 07:30 đến 17:30 Ngày 10/12/2022 Chi tiết
NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 2022
Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00 Ngày 04/12/2022 Chi tiết
KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”
Thời gian:08:30 - 16:30 Ngày 02/12/2022 - 04/12/2022 Chi tiết
MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT
Thời gian:09:30 - 11:30 Ngày 21/11/2022 - 02/12/2022 Chi tiết
Mini – Course: Stationary Stokes and Navier-Stokes Equations
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 18/11/2022 Chi tiết