Trường chuyên biệt

Trường hè Toán học miền Nam và miền Trung
Thời gian:08:00 - 16:30 Ngày 17/07/2023 - 26/07/2023 Chi tiết
Khóa bồi dưỡng giáo viên Khu vực miền Bắc và miền Trung
Thời gian:08:00 - 16:30 Ngày 17/07/2023 - 26/07/2023 Chi tiết
Trường hè Toán học miền Bắc và miền Trung
Thời gian:08:00 - 16:30 Ngày 17/07/2023 - 26/07/2023 Chi tiết
Khóa bồi dưỡng giáo viên Khu vực miền Nam và miền Trung
Thời gian:08:00 - 16:30 Ngày 17/07/2023 - 26/07/2023 Chi tiết
Summer school on Bayesian statistics and computation
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 13/07/2023 - 22/07/2023 Chi tiết
Summer School on Mathematical Biology 2023.
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 10/07/2023 - 14/07/2023 Chi tiết
Trường hè Toán học sinh viên 2023
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 03/07/2023 - 15/07/2023 Chi tiết
Mini-course: Giải tích lồi và Ứng dụng vào Tối ưu
Thời gian:09:30 - 16:30 Ngày 06/02/2023 - 08/02/2023 Chi tiết
Machine Learning Day - January 12, 2023
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:15 Ngày 12/01/2023 Chi tiết
KHÓA HỌC “TỐI ƯU HÓA TRONG CÔNG NGHIỆP” Dành cho sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022
Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 10/12/2022 Chi tiết