Trường chuyên biệt

Mini course on modeling and analysis of compositional data
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 29/10/2022 - 30/10/2022 Chi tiết
VIASM SUMMER SCHOOL “THE MATHEMATICS OF INTERACTING BOSE GASES”
Thời gian:08:00 - 15:30 Ngày 01/08/2022 - 05/08/2022 Chi tiết
TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 18/07/2022 - 31/07/2022 Chi tiết
KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 11/07/2022 - 20/07/2022 Chi tiết
KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 11/07/2022 - 20/07/2022 Chi tiết
TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 11/07/2022 - 20/07/2022 Chi tiết
TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022
Thời gian:08:30 - 17:30 Ngày 11/07/2022 - 20/07/2022 Chi tiết
KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”
Thời gian:08:30 - 16:30 Ngày 04/07/2022 - 10/07/2022 Chi tiết
KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022 “Thống kê nâng cao với phần mềm thống kê R”
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 08/06/2022 - 12/06/2022 Chi tiết
KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 27/05/2022 - 29/05/2022 Chi tiết