Trường chuyên biệt

KHÓA BỒI DƯỠNG “MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN BẬC PHỔ THÔNG” Dành cho giáo viên THPT môn Toán khu vực miền Trung - Tây nguyên năm 2022
Thời gian: Từ 07:30 đến 17:30 Ngày 10/12/2022 Chi tiết
NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 2022
Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00 Ngày 04/12/2022 Chi tiết
KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”
Thời gian:08:30 - 16:30 Ngày 02/12/2022 - 04/12/2022 Chi tiết
MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT
Thời gian:09:30 - 11:30 Ngày 21/11/2022 - 02/12/2022 Chi tiết
Mini – Course: Stationary Stokes and Navier-Stokes Equations
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 18/11/2022 Chi tiết
Mini course on modeling and analysis of compositional data
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 29/10/2022 - 30/10/2022 Chi tiết
VIASM SUMMER SCHOOL “THE MATHEMATICS OF INTERACTING BOSE GASES”
Thời gian:08:00 - 15:30 Ngày 01/08/2022 - 05/08/2022 Chi tiết
TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 18/07/2022 - 31/07/2022 Chi tiết
KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 11/07/2022 - 20/07/2022 Chi tiết
KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 11/07/2022 - 20/07/2022 Chi tiết