Trường chuyên biệt

KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022 “Thống kê nâng cao với phần mềm thống kê R”
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 08/06/2022 - 12/06/2022 Chi tiết
KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 27/05/2022 - 29/05/2022 Chi tiết
KHOÁ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN NĂM 2021 “MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HIỆN ĐẠI TRONG THỐNG KÊ ỨNG DỤNG”
Thời gian:08:30 - 17:40 Ngày 10/12/2021 - 12/12/2021 Chi tiết
Trường Đông về Giải tích phức và Ứng dụng
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 10/12/2021 - 12/12/2021 Chi tiết
Khóa học ngắn hạn “Phân thớ Hitchin và bổ đề cơ bản”
Thời gian: Từ 09:30 đến 16:30 Ngày 29/07/2021 Chi tiết
KHÓA BỒI DƯỠNG TOÁN HỌC PHỔ THÔNG QUA GÓC NHÌN CỦA TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 26/07/2021 - 31/07/2021 Chi tiết
KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”
Thời gian:08:30 - 16:30 Ngày 03/07/2021 - 04/07/2021 Chi tiết
Trường Đông về Phương trình đạo hàm riêng 2020
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 26/12/2020 - 29/12/2020 Chi tiết
Trường Đông về Mạng phức tạp và ứng dụng
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 16/12/2020 - 18/12/2020 Chi tiết
TRƯỜNG ĐÔNG MIỀN NAM 2020: CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU - MATHS FOR DATA SCIENCE
Thời gian:08:00 - 20:00 Ngày 28/11/2020 - 02/12/2020 Chi tiết