Trường chuyên biệt

KHÓA BỒI DƯỠNG TOÁN HỌC PHỔ THÔNG QUA GÓC NHÌN CỦA TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 26/07/2021 - 31/07/2021 Chi tiết
KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”
Thời gian:08:30 - 16:30 Ngày 03/07/2021 - 04/07/2021 Chi tiết
Trường Đông về Phương trình đạo hàm riêng 2020
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 26/12/2020 - 29/12/2020 Chi tiết
Trường Đông về Mạng phức tạp và ứng dụng
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 16/12/2020 - 18/12/2020 Chi tiết
Khóa bồi dưỡng giáo viên khu vực Tây nguyên năm 2020
Thời gian:08:00 - 16:00 Ngày 28/11/2020 - 29/11/2020 Chi tiết
TRƯỜNG ĐÔNG MIỀN NAM 2020: CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU - MATHS FOR DATA SCIENCE
Thời gian:08:00 - 20:00 Ngày 28/11/2020 - 02/12/2020 Chi tiết
Khóa học “Tính toán lượng tử: Lý thuyết và thực hành”
Thời gian:08:45 - 17:00 Ngày 21/11/2020 - 22/11/2020 Chi tiết
Ngày hội Toán học Mở Cần Thơ 2020
Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 04/10/2020 Chi tiết
Khóa học ngắn hạn: Đại số máy tính với Maple, SageMath và ứng dụng
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 24/08/2020 - 27/08/2020 Chi tiết
Khóa học trực tuyến về Toán mô hình (Mathematical Modeling)
Thời gian: Từ 15:30 đến 18:30 Ngày 23/05/2020 Chi tiết