Trường chuyên biệt

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022
Thời gian:08:30 - 17:30 Ngày 11/07/2022 - 20/07/2022 Chi tiết
KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”
Thời gian:08:30 - 16:30 Ngày 04/07/2022 - 10/07/2022 Chi tiết
KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022 “Thống kê nâng cao với phần mềm thống kê R”
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 08/06/2022 - 12/06/2022 Chi tiết
KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 27/05/2022 - 29/05/2022 Chi tiết
KHOÁ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN NĂM 2021 “MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HIỆN ĐẠI TRONG THỐNG KÊ ỨNG DỤNG”
Thời gian:08:30 - 17:40 Ngày 10/12/2021 - 12/12/2021 Chi tiết
Trường Đông về Giải tích phức và Ứng dụng
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 10/12/2021 - 12/12/2021 Chi tiết
Khóa học ngắn hạn “Phân thớ Hitchin và bổ đề cơ bản”
Thời gian: Từ 09:30 đến 16:30 Ngày 29/07/2021 Chi tiết
KHÓA BỒI DƯỠNG TOÁN HỌC PHỔ THÔNG QUA GÓC NHÌN CỦA TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 26/07/2021 - 31/07/2021 Chi tiết
KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”
Thời gian:08:30 - 16:30 Ngày 03/07/2021 - 04/07/2021 Chi tiết
Trường Đông về Phương trình đạo hàm riêng 2020
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 26/12/2020 - 29/12/2020 Chi tiết