Trường chuyên biệt

KHOÁ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN NĂM 2021 “MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HIỆN ĐẠI TRONG THỐNG KÊ ỨNG DỤNG”
Thời gian:08:30 - 17:40 Ngày 10/12/2021 - 12/12/2021 Chi tiết
Trường Đông về Giải tích phức và Ứng dụng
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 10/12/2021 - 12/12/2021 Chi tiết
Khóa học ngắn hạn “Phân thớ Hitchin và bổ đề cơ bản”
Thời gian: Từ 09:30 đến 16:30 Ngày 29/07/2021 Chi tiết
KHÓA BỒI DƯỠNG TOÁN HỌC PHỔ THÔNG QUA GÓC NHÌN CỦA TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 26/07/2021 - 31/07/2021 Chi tiết
KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”
Thời gian:08:30 - 16:30 Ngày 03/07/2021 - 04/07/2021 Chi tiết
Trường Đông về Phương trình đạo hàm riêng 2020
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 26/12/2020 - 29/12/2020 Chi tiết
Trường Đông về Mạng phức tạp và ứng dụng
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 16/12/2020 - 18/12/2020 Chi tiết
Khóa bồi dưỡng giáo viên khu vực Tây nguyên năm 2020
Thời gian:08:00 - 16:00 Ngày 28/11/2020 - 29/11/2020 Chi tiết
TRƯỜNG ĐÔNG MIỀN NAM 2020: CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU - MATHS FOR DATA SCIENCE
Thời gian:08:00 - 20:00 Ngày 28/11/2020 - 02/12/2020 Chi tiết
Khóa học “Tính toán lượng tử: Lý thuyết và thực hành”
Thời gian:08:45 - 17:00 Ngày 21/11/2020 - 22/11/2020 Chi tiết