Trường chuyên biệt

Bài giảng đại chúng "Làm thế nào để công bố khoa học trên tạp chí quốc tế?"
Báo cáo viên: GS. Trương Nguyện Thành Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30 Ngày 25/06/2016 Chi tiết
Mini-course "Introduction to Group Representation Theory"
Thời gian:09:00 - 11:15 Ngày 06/06/2016 - 09/06/2016 Chi tiết
Mini-course: Riemann-Roch Theory on graphs
Thời gian:14:00 - 17:00 Ngày 01/04/2016 - 22/04/2016 Chi tiết
Mini-course on optimal stopping of diffusions and Lévy processes
Báo cáo viên: GS. Paavo Salminen – Đại học Abo Akademi, Phần Lan Thời gian:14:00 - 16:30 Ngày 21/03/2016 - 23/03/2016 Chi tiết
DAAD Spring School on Combinatorial Stochastic Processes
Thời gian:08:30 - 16:30 Ngày 07/03/2016 - 18/03/2016 Chi tiết
Mini-course: Effective Aspects of Combinatorics
Báo cáo viên: Wu Guohua Thời gian:14:30 - 17:00 Ngày 29/02/2016 - 03/03/2016 Chi tiết
Mini-course on The Stable Marriage Problem
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 16/02/2016 Chi tiết
Mini-course: Deformation quantization
Thời gian:10:00 - 11:30 Ngày 11/01/2016 - 25/01/2016 Chi tiết
Mini-course: C*-Algebras and K-Theory
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 23/12/2015 Chi tiết
Mini-course: Homology decompositions and applications
Thời gian:14:30 - 16:30 Ngày 06/10/2015 - 26/12/2015 Chi tiết