Trường chuyên biệt

Mini-course: Morava stabilizer groups and their cohomology
Thời gian:14:00 - 16:00 Ngày 02/08/2013 - 13/08/2013 Chi tiết
Mini-course: The kervaire invariant one problem
Thời gian:09:00 - 11:30 Ngày 29/07/2013 - 02/08/2013 Chi tiết
Trường hè Hội Toán học Đông Nam Á
Thời gian:08:30 - 17:30 Ngày 08/07/2013 - 19/07/2013 Chi tiết
Trường hè: "Toán học cho sinh viên" 2014
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 07/07/2013 - 27/07/2013 Chi tiết
Trường hè: Thuật toán và cấu trúc ngẫu nhiên
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 17/06/2013 - 17/07/2013 Chi tiết
Trường Xuân: Analysis and approximation in optimization under uncertainty
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 18/02/2013 - 23/02/2013 Chi tiết
Mini-course: An introduction to randomness in two dimensions
Thời gian:10:00 - 12:00 Ngày 02/01/2013 - 04/01/2013 Chi tiết