Trường chuyên biệt

Mini-course: Lượng hóa tính không xác định và lý thuyết xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng phụ thuộc vào tham số
Thời gian:08:30 - 12:00 Ngày 14/11/2016 - 17/11/2016 Chi tiết
Một số vấn đề về hệ động lực
Báo cáo viên: GS. Nguyễn Tiến Dũng Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 11/11/2016 Chi tiết
Trường Đông: Gamma hội tụ và Thuần nhất hóa trong Cơ học môi trường liên tục
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 31/10/2016 - 04/11/2016 Chi tiết
Mini-course: Numerical expressions in natural language
Báo cáo viên: Andreas Haida Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00 Ngày 31/08/2016 Chi tiết
Trường hè về lý thuyết biểu diễn của các nhóm hữu hạn và p-adic
Thời gian:14:00 - 16:30 Ngày 29/08/2016 - 01/09/2016 Chi tiết
Khóa học ngắn: Diễn giải sự im lặng
Thời gian:09:00 - 15:00 Ngày 29/08/2016 - 30/08/2016 Chi tiết
LSAM 2016: Interfaces and hysteresis in solid phase transformations - Sir John Ball
Thời gian:14:00 - 17:00 Ngày 23/08/2016 - 25/08/2016 Chi tiết
Mini-course: Advanced Stationary Processes Analysis (Time Series Analysis)
Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France; Vincent Lefieux, RTE Paris, France. Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 14/07/2016 - 22/07/2016 Chi tiết
Mini-course: Fluid Flows at a High Reynolds number
Báo cáo viên: Asst. Prof. Nguyen Trong Toan – Pennsylvania State University, USA. Thời gian:09:00 - 11:00 Ngày 05/07/2016 - 08/07/2016 Chi tiết
Bài giảng đại chúng "Làm thế nào để công bố khoa học trên tạp chí quốc tế?"
Báo cáo viên: GS. Trương Nguyện Thành Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30 Ngày 25/06/2016 Chi tiết