Trường chuyên biệt

Trường hè về lý thuyết biểu diễn của các nhóm hữu hạn và p-adic
Thời gian:09:00 - 11:30 Ngày 29/08/2016 - 01/09/2016 Chi tiết
LSAM 2016: Interfaces and hysteresis in solid phase transformations - Sir John Ball
Thời gian:14:00 - 17:00 Ngày 23/08/2016 - 25/08/2016 Chi tiết
Mini-course: Advanced Stationary Processes Analysis (Time Series Analysis)
Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France; Vincent Lefieux, RTE Paris, France. Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 14/07/2016 - 22/07/2016 Chi tiết
Mini-course: Fluid Flows at a High Reynolds number
Báo cáo viên: Asst. Prof. Nguyen Trong Toan – Pennsylvania State University, USA. Thời gian:09:00 - 11:00 Ngày 05/07/2016 - 08/07/2016 Chi tiết
Bài giảng đại chúng "Làm thế nào để công bố khoa học trên tạp chí quốc tế?"
Báo cáo viên: GS. Trương Nguyện Thành Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30 Ngày 25/06/2016 Chi tiết
Mini-course "Introduction to Group Representation Theory"
Thời gian:09:00 - 11:15 Ngày 06/06/2016 - 09/06/2016 Chi tiết
Mini-course: Riemann-Roch Theory on graphs
Thời gian:14:00 - 17:00 Ngày 01/04/2016 - 22/04/2016 Chi tiết
Mini-course on optimal stopping of diffusions and Lévy processes
Báo cáo viên: GS. Paavo Salminen – Đại học Abo Akademi, Phần Lan Thời gian:14:00 - 16:30 Ngày 21/03/2016 - 23/03/2016 Chi tiết
DAAD Spring School on Combinatorial Stochastic Processes
Thời gian:08:30 - 16:30 Ngày 07/03/2016 - 18/03/2016 Chi tiết
Mini-course: Effective Aspects of Combinatorics
Báo cáo viên: Wu Guohua Thời gian:14:30 - 17:00 Ngày 29/02/2016 - 03/03/2016 Chi tiết