Trường chuyên biệt

Ngày hội Toán học Mở Cần Thơ 2020
Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 04/10/2020 Chi tiết
Khóa học ngắn hạn: Đại số máy tính với Maple, SageMath và ứng dụng
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 24/08/2020 - 27/08/2020 Chi tiết
Khóa học trực tuyến về Toán mô hình (Mathematical Modeling)
Thời gian: Từ 15:30 đến 18:30 Ngày 23/05/2020 Chi tiết
Canceled - Mini-course on Moments, Positive Polynomials and Applications
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 20/04/2020 - 22/04/2020 Chi tiết
Canceled - Mini-course on “Positive Characteristic and Homological Methods in Commutative Algebra”
Thời gian:09:00 - 16:30 Ngày 16/03/2020 - 18/03/2020 Chi tiết
Mini-course “Post Quantum Cryptography”
Thời gian:09:00 - 15:30 Ngày 02/03/2020 - 03/03/2020 Chi tiết
Bài giảng đại chúng: "Some applications of Graph Theory in Cryptography and Reliability"
Báo cáo viên: Yvo G. Desmedt, Jonsson Distinguished Professor at the Univ. of Texas Dallas & Honorary Professor University College London Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00 Ngày 21/02/2020 Chi tiết
Mini-courses: Essential Mathematics and Computing for Data Science - Cở sở toán học, thống kê và lập trình cho khoa học dữ liệu
Thời gian: Từ 17:30 đến 20:30 Ngày 26/12/2019 Chi tiết
Lecture series for mathematicians (and interested neuroscientists): Topology of the brain
Báo cáo viên: Prof. Kathryn Hess, École polytechnique fédérale de Lausanne, France Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 19/12/2019 Chi tiết
Mini-course on Dynamical Systems
Thời gian:09:30 - 11:30 Ngày 16/12/2019 - 20/12/2019 Chi tiết