Trường chuyên biệt

VIASM - ICTP Summer School on Differential Geometry
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 14/08/2023 - 25/08/2023 Chi tiết
VIASM-IAMP Summer School in Mathematical Physics, Quy Nhon 2023
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 01/08/2023 - 05/08/2023 Chi tiết
Trường hè Toán học miền Bắc và miền Trung
Thời gian:08:00 - 16:30 Ngày 17/07/2023 - 26/07/2023 Chi tiết
Khóa bồi dưỡng giáo viên Khu vực miền Bắc và miền Trung
Thời gian:08:00 - 16:30 Ngày 17/07/2023 - 26/07/2023 Chi tiết
Trường hè Toán học miền Nam và miền Trung
Thời gian:08:00 - 16:30 Ngày 17/07/2023 - 26/07/2023 Chi tiết
Khóa bồi dưỡng giáo viên Khu vực miền Nam và miền Trung
Thời gian:08:00 - 16:30 Ngày 17/07/2023 - 26/07/2023 Chi tiết
Summer school on Bayesian statistics and computation
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 13/07/2023 - 22/07/2023 Chi tiết
Summer School on Mathematical Biology 2023.
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 10/07/2023 - 14/07/2023 Chi tiết
Trường hè Toán học sinh viên 2023
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 03/07/2023 - 15/07/2023 Chi tiết
Mini-course: Giải tích lồi và Ứng dụng vào Tối ưu
Thời gian:09:30 - 16:30 Ngày 06/02/2023 - 08/02/2023 Chi tiết