Trường chuyên biệt

Winter School on Post-quantum Cryptography: Lattice Cryptography
Thời gian:09:00 - 12:00 Ngày 25/12/2018 - 29/12/2018 Chi tiết
Bài giảng đại chúng: Differential Geometry and its impact on Physics
Báo cáo viên: Lorenz Schwachhöfer Thời gian: Từ 15:30 đến 16:30 Ngày 24/08/2018 Chi tiết
Trường hè về Lược đồ Chữ ký dựa trên Lưới
Thời gian:14:00 - 17:00 Ngày 25/06/2018 - 29/06/2018 Chi tiết
Hội thảo định lý giới hạn địa phương cho cây Galton-Watson
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 18/06/2018 - 22/06/2018 Chi tiết
VIASM school on Number Theory
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 18/06/2018 - 24/06/2018 Chi tiết
Bài giảng đại chúng: Các cách ​sắp ​xếp (packings) tốt và xấu
Báo cáo viên: GS. Thomas Hales Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 13/06/2018 Chi tiết
Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems (2nd part)
Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France. Thời gian:09:00 - 12:00 Ngày 04/06/2018 - 08/06/2018 Chi tiết
Lectures on Statistical learning
Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE, France. Thời gian:14:00 - 17:00 Ngày 04/06/2018 - 08/06/2018 Chi tiết
Lectures on Matrix computation in data science
Báo cáo viên: Prof. Vu Ha Van (Yale University), Assistant: Andrei Deaneanu Thời gian:10:00 - 12:00 Ngày 06/05/2018 - 11/05/2018 Chi tiết
Mini Workshop về Tổ hợp, Lý thuyết Đồ thị và Ứng dụng
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 11/04/2018 - 13/04/2018 Chi tiết