MINI-WORKSHOP ON "GEOMETRIC ANALYSIS ON RIEMANNIAN MANIFOLDS"

Thời gian: 08:45 đến 12:00 Ngày 31/07/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM

Organizers: Le Minh Ha (VIASM), Ninh Van Thu (HUS)
Scientific committee: Nguyen Thac Dung (HUS), Tran Thanh Hung (Texas Tech.)
Speakers: Keomkyo Seo (Sookmyung Women's University), Tran Thanh Hung (Texas Tech.), Nguyen Thac Dung (HUS) 
--------
Time: 8h45 - 12h00
Date: Wednesday, 31th July
--------
Program:
8h45-9h00: Registration
9h00-9h05: Welcome speech.
9h10-10h00: Tran Thanh Hung
10h00-10h50: Keomkyo Seo
10h50-11h10: Tea break
11h10-12h00: Nguyen Thac Dung