Bài giảng đại chúng: “Ước lượng Ma trận Hiệp phương sai để Lựa chọn Danh mục Đầu tư: từ lý thuyết Markowitz đến Goldilocks và Sharknadoes”

Thời gian: 15:00 đến 16:15 Ngày 17/06/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: GS. Michael Wolf, University of Zurich, Switzerland

Tóm tắt:

Chi tiết xem tạihttps://viasm.edu.vn/hoat-dong-khoa-hoc/hoat-dong-trong-nam/pho-bien-kien-thuc/chi-tiet/bai-giang-dai-chung-uoc-luong-ma-tran-hiep-phuong-sai-de-lua-chon-danh-muc-dau-tu-tu-ly-thuyet-markowitz-den-goldilocks-va-sharknadoes