Bài giảng đại chúng "How Artificial Intelligence and Deep Learning is Changing Medicine?"

Thời gian: 14:00 đến 15:30 Ngày 26/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Prof. Jean-Daniel Zucker

Tóm tắt:

Chi tiết xem tại: http://viasm.edu.vn/hoat-dong-khoa-hoc/hoat-dong-trong-nam/pho-bien-kien-thuc/chi-tiet/bai-giang-dai-chung-how-artificial-intelligence-and-deep-learning-is-changing-medicine