Khóa học “Bài toán moment, Tổng các bình phương và Tối ưu đa thức”

Thời gian: 09:00:04/03/2019 đến 17:00:08/03/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/

Ban chương trình: Phạm Tiến Sơn, Lê Minh Hà 

Ban tổ chức: Hồ Minh Toàn, Lê Công Trình, Lê Thị Lan Anh 

Cơ quan tổ chức và tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 

Objective: Deliver some background of semi-algebraic geometry: Moment problem, sum of squares and polynomial optimization 

Báo cáo mờiKrzysztof Kurdyka, Jean Bernard Lasserre, Grzegorz Oleksik, Konrad Schmudgen, Phạm Tiến Sơn

TA: Lê Thanh Hiếu, Hồ Minh Toàn, Lê Công Trình

Ngôn ngữ chính trong workshop: English, Vietnamese (Tutorial) 

Đăng ký tham dự: Gửi email tới hmtoan@math.ac.vn hoặc đăng ký online trên website của VIASM. Miễn phí tham dự.

Contact (Liên hệ): hmtoan@math.ac.vn, Cơ quan:  (024) 3623 1542  máy lẻ 21; mobile: 0397710457