Mini-course: Basic Statistics Applications and Practice

Thời gian: 14:00 đến 16:15 ngày 11/04/2015, 09:00 đến 11:15 ngày 11/04/2015,

Địa điểm: