MINI-CONFERENCE ON “HOMOTOPY THEORY”

Thời gian: 09:00:11/12/2019 đến 17:00:12/12/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM

Ban chương trình: Nguyễn H. V. Hưng và Lionel Schwartz.

Cơ quan đồng tổ chức và tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Báo cáo mời/Giảng viên: Lionel Schwartz, University Paris 13, email: schwartz@math.univ-paris13.fr và các thành viên nhóm Tôpô đại số Việt Nam.

Mục tiêu/ Nội dung: Ghi nhận những thành tựu nghiên cứu mới, xác định những vấn đề nghiên cứu tiếp theo của nhóm.

    Đối tượng tham dự: Chủ yếu là các thành viên Nhóm Tô pô Đại số Việt Nam và thành viên của Hoạt động  “The 2019 Algebraic Topology Activity in VIASM”.

    Ngôn ngữ: Tiếng Anh

    Liên hệ: Võ Thị Như Quỳnh vothinhuquynh@hus.edu.vn