Mini-workshop “PDE 2019 Analysis and Numerics”

Thời gian: 08:00:03/09/2019 đến 17:00:04/09/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM

Ban tổ chức: Tăng Quốc Bảo (Univ Graz), Lê Minh Hà (VIASM), Hà Phi (VNU), Đoàn Thái Sơn (VAST), Đỗ Đức Thuận (HUST)

Cơ quan tổ chức và tài trợ: VIASM, ASEA UNINET, NAFOSTED 

Mục tiêu/ Nội dung: 

Nghiên cứu phương trình đạo hàm riêng có ý nghĩa quan trọng vì đó là một cầu nối giữa toán học và vật lý, sinh học, hoá học, v.v. 
Mini-workshop tập hợp một số chuyên gia trong và ngoài nước, cũng như các nghiên cứu viên trẻ, 
để trao đổi về các hướng nghiên cứu hiện đại cho phương trình đạo hàm riêng, bao gồm cả giải tích và giải số.

Báo cáo mời

 • Đinh Nho Hào (VAST)
 • Lê Văn Hiện (HNUE)
 • Trần Đình Kế (HNUE)
 • Klemens Fellner (Uni Graz)
 • Đoàn Thái Sơn (VAST)
 • Nguyễn Phước Tài (Masaryk)
 • Nguyễn Thị Vân Anh (HNUE)
 • Lương Thái Hưng (VAST)
 • Đỗ Lân (TLU)
 • Tạ Thị Thanh Mai (HUST)
 • Trần Minh Nguyệt (Thang Long)
 • Phan Xuân Thành (HUST)
 • Nguyễn Như Thắng (HNUE)

Đăng ký tham dự: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5vQJ7nUMCVw3-hQDhrYp8FmnKTzfhSHS2o7zQDF7i0Ie7Fw/viewform

Ngôn ngữ chính trong workshop: English

Liên hệ: Hà Phi (phisp1802 AT gmail.com)