Modular forms of weight > 1
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 22/07/2011 Địa điểm: C2-714
Modular form of weight 1 (2).
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 20/07/2011 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Hùng Việt Bảo
Phương pháp xác suất trong toán học hiện đại (2)
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 19/07/2011 Địa điểm: C2-714
Modular forms of weight 1
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 17/07/2011 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Hùng Việt Bảo
Về dạng modular và dạng automorphic
Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00 Ngày 12/07/2011 Địa điểm: C2-714
Phương pháp xác suất trong toán học hiện đại (1)
Thời gian: Từ 09:00:07/07/2011 đến 11/07/2011:01/01/0001 Địa điểm: C2-714
Regularity thm for elliptic operators
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 06/07/2011 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyen Tu
Biểu diễn nhóm Lie và đại số Lie (p.II)
Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 05/07/2011 Địa điểm: C2-714
Biểu diễn nhóm Lie và đại số Lie
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 20/06/2011 Địa điểm: C2-714