On the 3D stochastic Navier-Stokes-Voigt equations
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 30/12/2015 Địa điểm: Báo cáo viên: Nguyễn Văn Thành
Generalized projections and finite dimensional version of Fredholm representations
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 29/12/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: V. Manuilov
From stability to periodicity of solutions to evolution equations
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 25/12/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thiệu Huy
Family of hyperbolic systems II
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 24/12/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Tran To Linh and Le Huy Tien
Hệ thống thưởng phạt trong bảo hiểm ô tô
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 24/12/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thế Lâm
On the long time behaviour of the epidemic models in stochastic environment
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 23/12/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Diệu
The Cegrell class with weighted
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 22/12/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Vũ Việt Hùng
Homotopy Classification of Transitive Lie Algebroids
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 22/12/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: A. S. Mishchenko
TBA (P5)
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 18/12/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Ha Binh Minh
Ảnh hưởng của cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp lên hệ quần thể có cấu trúc
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 17/12/2015 Địa điểm: Báo cáo viên: Nguyễn Phương Thuỳ và Trần Thị Kim Oanh