Mini-course: Analysis of Incompressible Fluid Flows: an Approach via Evolution Equations
Thời gian: Từ 14:30:22/10/2015 đến 17:00:23/10/2015 Địa điểm:
Một số kết quả về sự hội tụ của tập điểm hữu hiệu Pareto tương đối và tính nửa liên tục dưới của ánh xạ điểm hữu hiệu Pareto tương đối
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 21/10/2015 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Nguyễn Văn Tuyên
Long-time behaviour of SIR model with perturbed disease transmission coefficient
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 19/10/2015 Địa điểm: B4
Short introduction to semi-classical analysis
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 16/10/2015 Địa điểm:
Sự ổn định của các hệ liên kết: một cách tiếp cận lý thuyết đồ thị- phần 2
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 15/10/2015 Địa điểm: C2-714
Some topics in Diophantine and Arithmetic Geometry (Part 1)
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 14/10/2015 Địa điểm:
Differential Inclusions in Banach spaces with weak topologies II
Thời gian: Từ 14:00:14/10/2015 đến 16:00:16/10/2015 Địa điểm:
Phân tích trội của hệ động lực I
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 14/10/2015 Địa điểm:
Stability of two-dimensional Roesser systems with time-varying delays via novel 2D finite-sum inequalities
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 13/10/2015 Địa điểm:
Classification of Asymptotic Behavior of A Stochastic SIR Model
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 12/10/2015 Địa điểm: