Wedge product of closed nonnegative currents
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 03/12/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyễn Văn Phú
Chuỗi bài giảng về Phương trình vi phân và Hệ động lực
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 02/12/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Ngô Hoàng Long
Optimal control of 3D Navier-Stokes-Voigt equations
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 02/12/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Minh Nguyệt
Stability analysis for a class of singular discrete-time neural networks with delays
Convergence in capacity
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 27/11/2015 Địa điểm: Thư Viện Báo cáo viên: Vũ Việt Hùng
Admissible inertial manifolds for a class of semi-linear parabolic equations with finite delay
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 27/11/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Anh Minh
Comparison principles for the complex Monge-Ampere operator (continue)
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 13/11/2015 Địa điểm: Báo cáo viên: Vu Viet Hung
Financial Technical Indicator Based on Chaotic Bagging Predictors for Adaptive Stock Selection in Japanese and American Markets
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 12/11/2015 Địa điểm: Báo cáo viên: Tran Van Kien
Các định lý ergodic đa trị và nhiều chiều cho các phép biến đổi bảo toàn độ đo
Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30 Ngày 12/11/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Dương Xuân Giáp
Carleman estimates for parabolic equations and applications
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 11/11/2015 Địa điểm: Báo cáo viên: Vu Manh Toi