On the finiteness and stability of some sets of prime ideals
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 31/12/2013 Địa điểm: C2
Asymptotics of Ehrhart series of Lattice Polytopes
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 26/12/2013 Địa điểm: C2 Báo cáo viên: Matthias Beck
On the nonuniform Kolmogorov bound by Stein's method
Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00 Ngày 24/12/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Tạ Công Sơn
Semistable reduction
Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30 Ngày 24/12/2013 Địa điểm: B4
Stable curves
Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30 Ngày 19/12/2013 Địa điểm: thư viện
Moduli of curves
Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30 Ngày 17/12/2013 Địa điểm: Thư viện
Divisors on the moduli space of curves
Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30 Ngày 16/12/2013 Địa điểm: B4
Tangent spaces to Hilbert schemes
Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30 Ngày 12/12/2013 Địa điểm: B4
Powers of ideals and images of rational maps
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 10/12/2013 Địa điểm: C2
Hilbert schemes
Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30 Ngày 10/12/2013 Địa điểm: B4