Optimal control of 2D g-Navier-Stokes equations
Segre embbedings, Hilbert series and Newcomb’s problem
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 21/11/2013 Địa điểm: C2
Trường thu: Sự hội tụ đẩy đủ của tổng có trọng số các biến ngẫu nhiên liên kết âm nhận giá trị trong không gian Hilbert (Semina)
Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00 Ngày 16/11/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Infinite dimensional DVIs: asymptotics
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 15/11/2013 Địa điểm: C2
Complete intersections and set theoretic complete intersections
Thời gian: 09:30 đến 11:00 ngày 14/11/2013, 09:30 đến 11:00 ngày 07/11/2013, Địa điểm: C2
Trường thu: Luật số lớn đối với mảng hai chiều các phần tử ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gia Banach (Semina)
Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00 Ngày 13/11/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thủy
Infinite dimensional DVIs: solvability
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 08/11/2013 Địa điểm: C2
Trường thu: Xấp xỉ phi chuẩn theo phương pháp Stein (Semina)
Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00 Ngày 06/11/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Tứ
Hilbert coefficients of modules over a Noetherian local ring
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 05/11/2013 Địa điểm: C2
Trường thu: Xấp xỉ chuẩn đối với random character ratios (Semina)
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 04/11/2013 Địa điểm: Phòng 4, tầng 3, nhà A14, Viện Toán học Hà Nội Báo cáo viên: Trình Hoài Nam