Formal Group Laws and Complex Cobordism
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 15/07/2013 Địa điểm: B4
Ứng dụng Toán học trong mật mã khoá công khai: quá trình phát triển và một số hướng đi mới
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 10/07/2013 Địa điểm: C2 Báo cáo viên: Phan Duơng Hiệu
Homomorphisms between Verma modules (II)
Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30 Ngày 20/06/2013 Địa điểm: C2 Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình
Homomorphisms between Verma modules (I)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 17/06/2013 Địa điểm: C2 Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình
Projective objects (II) - Highest weight modules (I)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/06/2013 Địa điểm: C2 Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình
Projective objects in category O (I)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 10/06/2013 Địa điểm: C2 Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình
Projective objects in category $\mathcal{O}$
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 06/06/2013 Địa điểm: C2 Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình
Áp dụng của $\overline{\partial}$ vào bài toán xấp xỉ (tiếp)
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 06/06/2013 Địa điểm: C2
Áp dụng giải bài toán $\overline{\partial}$ vào nghiên cứu tính khả tích địa phương của hàm đa điều hòa dưới
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 06/06/2013 Địa điểm: C2
Áp dụng của $\overline{\partial}$ vào bài toán xấp xỉ
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 04/06/2013 Địa điểm: C2