Basic methods in category $\mathcal{O}$
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 03/06/2013 Địa điểm: C15 Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình
Characters in category O
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 30/05/2013 Địa điểm: C2
Harish-Chandra homomorhism (cont.)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 27/05/2013 Địa điểm: C15 Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình
Liên thông phân hình xạ ảnh và Wronskian
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 27/05/2013 Địa điểm: C2-714
Giải $\overline{\partial}$ cho các (p,q)-dạng với đánh giá
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 27/05/2013 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Văn Phú
The SLLN for row-wise exchangeable random variables under some reverse martingale conditions
Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00 Ngày 23/05/2013 Địa điểm: A1
Công thức Kohn-Murray-Hormander
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 23/05/2013 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Văn Phú
Harish-Chandra homomorphism
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 23/05/2013 Địa điểm: C15 Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình
Central limit theorem and the Lindeberg approach
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 21/05/2013 Địa điểm: C2-714
Phương trình $\overline{\partial}$ trên miền giả lồi (tiếp)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 20/05/2013 Địa điểm: C2-714