On the Security of Rate-limited Privacy Pass
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 29/12/2023 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội
Seminar on Trends in mathematics
Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00 Ngày 21/12/2023 Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu
Thời gian: 15:00 đến 16:30 ngày 21/12/2023, 15:00 đến 16:30 ngày 24/04/2023, Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)
Partial Differential Operators and Edmonds' Problem
Thời gian: Từ 16:00 đến 17:00 Ngày 18/12/2023 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội
KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2023 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”
Thời gian: 08:00 đến 17:00 ngày 17/12/2023, 08:00 đến 17:00 ngày 16/12/2023, 08:00 đến 16:30 ngày 10/12/2023, Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Seminar: Two new ways in which Dickson algebras inform homotopy theory
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 11/12/2023 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội
Seminar: Applications of persistent homology to DATA Sciences
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:20 Ngày 11/12/2023 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội
Public Lecture: Is lattice-based post-quantum cryptography secure?
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 07/12/2023 Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang, Vietnam
Seminar: Stability analysis of a single species logistic model with time delay and constant inflow
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 06/12/2023 Địa điểm: Phòng 416 nhà T1 ĐHKHTN-ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, TX, HN
Seminar: Dynamics of a tumor immune system with distributed delay
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 05/12/2023 Địa điểm: C101, VIASM