Compactly locally uniformly convex functions
Thời gian: Từ 14:45 đến 15:30 Ngày 20/07/2023 Địa điểm: B102, VIASM
REGULARITY FUNCTIONS OF POWERS OF GRADED IDEALS
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 20/07/2023 Địa điểm: A204, VIASM
Soliton to mean curvature flow
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 18/07/2023 Địa điểm: C102, VIASM
Global analysis on Open manifolds
Thời gian: Từ 14:15 đến 16:15 Ngày 12/07/2023 Địa điểm: B401, VIASM
On some open problems in CR geometry
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 11/07/2023, 14:00 đến 15:30 ngày 04/07/2023, Địa điểm: C101, VIASM
Thảo luận chung về một số hướng nghiên cứu trong đại số giao hoán
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 07/07/2023 Địa điểm: C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội
Polynomial interpolations and Ideal Containment Problems
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 06/07/2023 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội
Seminar: Global attractors of generic reaction diffusion equations under Lipschitz perturbations
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 03/07/2023 Địa điểm: C101, VIASM
Aspects of Complex Geometry and Number Theory
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 30/06/2023 Địa điểm: C101, VIASM
Monomial ideals with fixed Betti numbers
Thời gian: Từ 14:00 đến 14:45 Ngày 29/06/2023 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội