On a generalized linear programming problem and its extensions
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 26/12/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Huyền Mười
Viscosity approximation methods for equilibrium and fixed point problems
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 19/12/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: D. X. Son
Viscosity approximation methods for equilibrium and fixed point problems
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 19/12/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Đặng Xuân Sơn
Global error bound for definable functions in o-minimal structures
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 12/12/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Hoang Phi Dung
A global optimization approach to mathematical programs with affine equilibrium constraints
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 05/12/2012 Địa điểm: C2-714
Methods for finding a common solution of equilibrium and fixed point problems in Hilbert spaces
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 28/11/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Pham Minh Tuan
Ma trận Gram và Tổng bình phương
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 27/11/2012 Địa điểm: C2-714
Một số vấn đề nghiên cứu toán học mới trong kinh tế
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 22/11/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Hung T. Nguyen
The Ekeland variational principle for equilibrium problems
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 21/11/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyen Thi Huyen
Dáng điệu tiệm cận cực đại nghiệm phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Banach
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 15/11/2012 Địa điểm: C2-714