Operads and chiral homology. P4
Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00 Ngày 14/09/2012 Địa điểm: C2-714
Cohomology of stratified bundles
Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00 Ngày 13/09/2012 Địa điểm: C2-714
Operads and chiral homology. P3
Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00 Ngày 13/09/2012 Địa điểm: C2-714
Introduction to strict polynomial functors. P3
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 13/09/2012 Địa điểm: C2-714
Kohn's Algorithm for subelliptic estimates on real analytic pseudoconvcex domains
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 12/09/2012 Địa điểm: C2-714
Định lý Kashiwara và ứng dụng
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 10/09/2012 Địa điểm: C2-714
Operads and chiral homology. P2
Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00 Ngày 07/09/2012 Địa điểm: C2-714
Introduction to strict polynomial functors. P2
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 07/09/2012 Địa điểm: C2-714
Phạm trù $D$-mô đun, ảnh ngược và ảnh thuận
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 07/09/2012 Địa điểm: C2-714
D-modules and iterated diff. modules
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:30 Ngày 06/09/2012 Địa điểm: C2-714