Giới thiệu bài toán Moment không giao hoán
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 23/10/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Đinh Trung Hòa
Một số vấn đề điều khiển tối ưu ứng dung trong sinh học
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 18/10/2012 Địa điểm: C2-714
Thuật toán giải bài toán cân bằng hai cấp
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 17/10/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Bùi Văn Định
Tính Ổn định SOS của đa thức không suy biến không âm và các vấn đề liên quan
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 16/10/2012 Địa điểm: C2-714
Điều kiện đủ của đa thức SOS thực
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 16/10/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thảo
Bài toán đảm bảo điều khiển tối ưu ngược đầu ra hệ tuyến tính rời rạc có trễ biến thiên
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 11/10/2012 Địa điểm: C2-714
Thuật toán tìm nghiệm chung của điểm bất động và bài toán cân bằng
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 10/10/2012 Địa điểm: C2-714
Terao conjecture (cont.)
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 09/10/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Quốc Công
Đa diện Newton của đa thức dương trên tập nửa đại số không suy biến
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 04/10/2012 Địa điểm: C2-714
Về tính bị chặn của song hàm cân bằng
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 03/10/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Dũng Mưu, Hoàng Ngoc Tuy