Bất đẳng thức Lojasiewics suy rộng
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 19/06/2012 Địa điểm: C2-714
Đa diện Newton và Ứng dụng
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 19/06/2012 Địa điểm: C2-714
Biên sai và chính quy metric (P. 2).
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 18/06/2012 Địa điểm: C2-714
Mối liên hệ giữa tính bị chặn và tính liên thông của tập nghiệm trong bài toán bất đẳng thức biến phân affine.
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 18/06/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Song Hà
Bài toán Moment
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 12/06/2012 Địa điểm: C2-714
Bất đẳng thức Lojasiewicz và hệ động lực dưới Gradient
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 12/06/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hồng
Định lý biểu diễn dương và Tối ưu đa thức
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 05/06/2012 Địa điểm: C2-714
Tiệm cận số điểm nguyên và thể tích trên tập nửa đại số
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 29/05/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Gia Lộc
Phương pháp điểm trong giải bài toán quy hoach tuyến tính đa mục tiêu
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 28/05/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Ngọc Thăng
Đa thức thỏa điều kiện Mihailov-Gindikin
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 26/05/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Đỗ Khắc Quân