Network reconstruction by extended mutual information
Thời gian: Từ 15:30 đến 16:30 Ngày 16/08/2012 Địa điểm: C2-714
Motives, Langlands, and the inverse Galois problem
Thời gian: Từ 10:30 đến 12:00 Ngày 15/08/2012 Địa điểm: C2-714
Sparsity and topic models
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 13/08/2012 Địa điểm: C2-714
Ảnh ngược và ảnh thuận
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/08/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: TBA
Condensed SVM
Thời gian: Từ 15:30 đến 16:30 Ngày 13/08/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Văn Dũng
Tính holonomic và đa tạp đặc trưng của mô đun trên đại số Weyl
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 10/08/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Hoàng Thị Hà My
Metaheuristics giải bài toán thiết kế mạng chịu lỗi
Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 09/08/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Huỳnh Thanh Bình
Differential equations in characteristic 0 and characteristic p
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 07/08/2012 Địa điểm: C2-714
Chiều và bội
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 06/08/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình
Đại số Weyl và mô đun trên nó, vành toán tử vi phân
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 03/08/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Đào văn Thịnh