Quadratic reciprocity
Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 17/07/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Văn Đức Trung
Representation as sum of four squares
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 17/07/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Quang Hóa
Về một Định Lý của Putinar
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 17/07/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Hoàng Phi Dũng
Mordell-Weil theorem (P1)
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 17/07/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Hùng Việt Bảo
Đường cong Elliptic
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 12/07/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Hùng Việt Bảo
Giải thuật tiến hóa đa mục tiêu và ứng dụng
Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 12/07/2012 Địa điểm: C2-714
Bất đẳng thức Lojasiewicz và hệ động lực dưới Gradient II
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 03/07/2012 Địa điểm: C2-714
Cận sai số (Error bound) cho hệ đa thức lồi/không lồi
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 26/06/2012 Địa điểm: C2-714
Viết và trình bày một bài báo khoa học
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 26/06/2012 Địa điểm: C2-714
On first and second order tangent sets.
Thời gian: Từ 10:30 đến 12:00 Ngày 21/06/2012 Địa điểm: C2-714