Tương ứng Riemann-Hilbert
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 28/09/2012 Địa điểm: C2-714
Liên thông phân hình trên đa tạp phức
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 24/09/2012 Địa điểm: C2-714
Phạm trù $D$-mô đun holonom II
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 21/09/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Đào Văn Thịnh
Operads and chiral homology. P6
Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00 Ngày 20/09/2012 Địa điểm: C2-714
Introduction to strict polynomial functors. P6
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 20/09/2012 Địa điểm: C2-714
Operads and chiral homology. P5
Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00 Ngày 19/09/2012 Địa điểm: C2-714
Introduction to strict polynomial functors. P5
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 19/09/2012 Địa điểm: C2-714
Phạm trù $D$-mô đun holonom I
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 17/09/2012 Địa điểm: C2-714
Introduction to strict polynomial functors. P4
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 14/09/2012 Địa điểm: C2-714
$D$-mô đun coherent, Đa tạp đặc trưng, tính holonom
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 14/09/2012 Địa điểm: C2-714