Giả thuyết Terao
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 24/05/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Quốc Công
Phương pháp sinh tia cực biên giải bài toán quy hoach tuyến tính đa mục tiêu
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 24/05/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Quang Thuận
Biên sai và chính quy metric
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 21/05/2012 Địa điểm: C2-714
Phương pháp sinh tia cực biên giải bài toán quy hoach tuyến tính đa mục tiêu (P. 2)
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 21/05/2012 Địa điểm: C2-714
Các điều kiện tối ưu bậc hai cho các bài toán không trơn
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 17/05/2012 Địa điểm: C2-714
Số Lojasiewicz của đa thức Gindikin
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 15/05/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thảo
Bất đẳng thức Lojasiewicz trên miền không compact và kì dị tại vô hạn
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 08/05/2012 Địa điểm: C2-714
On Lagrange multiplier rules in stochastic programming
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 16/04/2012 Địa điểm: C2-714
The concept of isolated singularity of functions in Analytic Geometry
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 06/04/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Dũng Tráng